Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 

 1. Wstęp

Niniejsza informacja służy wykonaniu przez QUIZA Sp. z o.o.  obowiązku określonego w art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.)  w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Obejmuje ona informację o realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2021 r do 30 czerwca 2022 r.

 

 1. Informacja o Spółce

Spółka QUIZA Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022 r wpisana była do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000121918 i prowadzi działalność gospodarczą pod adresem 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 49, NIP 5860018462, REGON 190274610.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

 1. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31. Z),
 2. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39 Z),
 3. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38Z)
 4. transport drogowy towarów (PKD 49. 41.Z),
 5. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 6. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych ( PKD 52.24.C),
 7. wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 8. zarzadzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).

 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki QUIZA kompleksowa obsługa dostaw świeżych bananów. Spółka jest jednym z wiodącym dystrybutorów markowych bananów. Specjalizuje się w imporcie bananów marki QUIZA, logistyce, dojrzewaniu oraz dystrybucji.

Długoterminowy plan rozwoju firmy QUIZA obejmuje stały i stabilny wzrost, zgodnie z trendami rynkowymi i rosnącym popytem ze strony klientów strategicznych.

W roku podatkowym Spółka kontynuowała dotychczasową działalność, która koncentrowała się na:

 • imporcie bananów najwyższej jakości,
 • transporcie owoców w kontrolowanej temperaturze drogą morską i lądową,
 • dojrzewaniem bananów w oparciu o najnowocześniejszą na świecie technologię,
 • bezpośrednim zaopatrzeniem centrów dystrybucyjnych sieci handlowych w Polsce i za granicą.
 • Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym:

 

 • Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 

Spółka stosuje procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Są one wypracowane wieloletnią praktyką i służą ograniczeniu ryzyka podatkowego spółki.

 

Realizowane procesy i procedury dostosowane są do charakteru, wielkości i struktury spółki oraz realizowanych przez nią funkcji oraz powierzenia części funkcji związanych z realizacją obowiązków podatkowych do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi na rzecz spółki, który realizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

 

Spółka realizuje procesy związane z rozliczeniami podatkowymi wieloetapowo angażując merytorycznych pracowników spółki  (sprzedaż/ zakupy, zarząd)  jak podmiot zewnętrzny realizujący funkcje związane z obsługą księgową i podatkową.

 

Wypracowane przez spółkę w codziennej praktyce zasady postępowania zapewniają:

– identyfikację ryzyka podatkowego,

– prawidłowy obieg dokumentów księgowych  w tym wieloetapową kontrolę dokumentów,

– prawidłowe określenie wartości zobowiązania podatkowego,

– terminowe składanie deklaracji i informacji podatkowych,

– terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

 

Celem wpracowanych i stosowanych przez spółkę procedur jest dochowanie przez spółkę należytej staranności i zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

 

Spółka posiada spisane procedury obejmujące:

 • Politykę rachunkowości spółki,
 • Procedurę należytej staranności w VAT obejmującą zasady i etapy weryfikacji formalnej i materialnej kontrahentów. Celem wdrożonej procedury jest minimalizacja ryzyka handlowego i ryzyka prawno-podatkowego.
 • Procedurę wystawiania, korygowania i anulowania faktur VAT. Zawiera ona zarówno ogólne zasady wystawiania faktur, jak i zasady szczególne związane z tym obowiązkiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określa niezbędne elementy faktury, określa obowiązek lub jego brak związany z wstawieniem faktury, jak i przesłanki do wystawienia faktury korygującej.

 

2) Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym trwającym od dnia 01 lipca 2021 r do dnia 30 czerwca 2022 r nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Jednocześnie spółka, w przypadku kierowania do niej zapytań przez organy podatkowe udziela wyjaśnień według swojej najlepszej wiedzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 

QUIZA Sp. z o.o. posiada siedzibę oraz prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Spółka realizuje obowiązki wynikające z przepisów podatkowych w wymaganych terminach i w prawidłowej wysokości. W szczególności:

 • we właściwych terminach składa deklaracje, informacje i zeznania podatkowe,
 • oblicza należną wartość zobowiązań podatkowych,
 • terminowo uiszcza wszystkie należne podatki na rachunki właściwych organów podatkowych,
 • nie zawiera transakcji, które mogłyby spowodować istotne ryzyko podatkowe ani mających na celu agresywną optymalizację podatkową.

W roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2021 r do 30 czerwca 2022 r QUIZA Sp. z o.o. wypełniała obowiązki podatkowe jako podatnik/płatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)- jako płatnik zaliczek na podatek w związku z wypłatą wynagrodzeń pracownikom,
 • podatek od środków transportowych,
 • cło.

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie zaraportowała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnego schematu podatkowego, o którym mowa w art. 86a
§ 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej.

 

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 a ust 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej

Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 30.06.2022 r suma bilansowa aktywów wyniosła 54.600.157,06 zł.

W roku podatkowym  trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka realizowała transakcje towarowe i usługowe z dwoma krajowym podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej tj. przekraczała wartość 2.730.007,85 zł.

 

Informacje dotyczące planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie planowała, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie interpretacji przepisów podatkowych, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 

Informacje o złożonych wnioskach dotyczących uzyskania wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie złożyła żadnych wniosków dotyczących uzyskania wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Informacje o złożonych przez spółkę wnioskach o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym

 

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie złożyła żadnych wniosków o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ordynacji podatkowej

W roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w Obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach i wskazanych krajach Spółka w roku podatkowym trwającym od 01.07.2021 r do 30.06.2022 r.:

 • nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków,
 • nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych,
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.

 

 

 

 

 

EU_Organic_Logo_Colour
zielonypunkt
globalgap
ifs-food
firma-rodzinna-logo
rainforest